حجاب در بیانات رهبری

بحث میکنند که چرا حجاب را اجباری کردید؟ خودشان بی حجاب را اجباری کرده اند….

این مطلب را هم ببینید:   نماهنگ : نقشه حجاب ممنوع!