فیلم: چرا حجاب را اجباری کردید؟ (بیانات رهبری)

حجاب در بیانات رهبری بحث میکنند که چرا حجاب را اجباری کردید؟ خودشان بی حجاب را اجباری کرده اند....