دیلی میل: بیخیال برگزیت! پاهای کی قشنگ تره؟!

این عکس از پوشش روزنامه دِیلی مِیل هست. از صحبت دو زن سیاستمدار راجع به برگزیت. مفهوم تیترش اینه: بی خیال برگزیت. ببین پاهای کی قشنگ تره؟! البته به این [...]