داستانک/ کفش قرمز

بر روی صندلی های مترو نشسته ام و زل زده ام به مسافرینی که بر روی صندلی های روبرو نشسته اند. قطار با سرعت در حال حرکت است، اما سرعت [...]